Хэл солих

Дархан хотын ЭХХ төв

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 04:09:55

Танилцуулга

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Дулааны хэмнэлттэй орон сууцыг зах зээлд нэвтрүүлэх нь” МОН/99/Ж35 төслийн хүрээнд байгуулагдсан.

Эрдэнэт хотын Эрчим хүч хэмнэлтийн төв

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 04:09:14

Танилцуулга

НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Дулааны хэмнэлттэй орон сууцыг зах зээлд нэвтрүүлэх нь” МОН/99/Ж35 төслийн хүрээнд байгуулагдсан.

ШУТИС ийн барилгын эрчим хүч хэмнэлтийн төв

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 04:09:06

Танилцуулга

2006 онд НҮБХХ-н дэмжлэгтэйгээр Хүрээлэн байгаа орчны салбарын Ус хангамж, халаалт агаар сэлгэлтийн багийн багш нарын оролцоотойгоор байгуулагдсан. Үндсэн 2 гэрээт 8 ажилтангуултайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Улаанбаатар хотын эрчим хүч хэмнэлтийн төв

Нийтэлсэн огноо: 2013-09-25 04:09:04

Танилцуулга

Эрчим хүч хэмнэлтийн төв нь иргэд олон нийт, барилгын салбарт эрчим хүч хэмнэлтийн чиглэлээр сургалт, зөвлөгөө, мэдээлэл, судалгаа, шинжилгээ, тоног төхөөрөмжийн зуучлал худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбооны дэргэдэх олон нийтэд нээлттэй, ашгийн бус байгууллага юм.